Konin – dostępny dla wszystkich

Konin jest trzecim miastem, które może pochwalić się przyjęciem Standardów Dostępności. To, by miasto było dostępne dla wszystkich osób z różnymi niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetów działania Oficera Dostępności.

 

Tę odpowiedzialną funkcję od kilku miesięcy sprawuje Tomasz Gilewski.

 

„Bardzo się cieszę, że w Koninie dostrzeżono potrzebę powołania takiego stanowiska, to dla mnie nowe wyzwanie.  Zdaję sobie sprawę z ogromu pracy do wykonania, tu jednak muszę dodać, że Konin na mapie dostępności nie prezentuje się wcale tak źle. Potwierdzają to zarówno nasze obserwacje, jak i informacje zwrotne od samych osób niepełnosprawnych, seniorów. Te sygnały są bardzo ważne, ukierunkowują nasze działania. To jest praca, w której zawsze można coś zrobić lepiej, coś poprawić, a w konsekwencji doprowadzić Konin do pełnej dostępności informacji, architektury, komunikacji. To praca z ludźmi i dla ludzi. Z jednej strony nie można jej wykonywać bez empatii.

 

A z drugiej, konieczny jest pragmatyzm – połączenie tych dwóch cech z pewnością wpływa na osiągniecie oczekiwanych efektów. I oczywiście otwartość na współpracę ze wszystkimi: środowiskami osób z niepełnosprawnością, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Doceniono nasze, tj. konińskie działania, bowiem Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego przyznała Koninowi nagrodę w IX edycji konkursu „Samorząd równych szans” – jest to nagroda za projekt „Wprowadzenia Systemu Projektowania Dostępnego oraz powołanie Oficera Dostępności”. Jest to niewątpliwie ogromna zasługa Pana Prezydenta Józefa Nowickiego oraz Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych, kierownika Centrum Organizacji Pozarządowych – Pana Bartosza Jędrzejczaka”.

 

Tomasz Gilewski był jednym z ekspertów biorących udział w Debacie nt. funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Koninie.  Debata współorganizowana przez konińską Państwową Wyższą Szkołę zawodową odbyła się 16.01.2018 roku. Oprócz ekspertów pojawili się na niej studenci Pedagogiki i Pracy Socjalnej, przedstawicielki ROPS w Poznaniu oraz osoby reprezentujące konińskie organizacje pozarządowe. Rozmawiano o oczekiwaniach osób niepełnosprawnych, likwidowaniu wszelkich barier, komunikacji między instytucjami oraz organizacjami, mediacjach, kampaniach społecznych oraz dobrych praktykach.

 

 

Przy dwóch stolikach eksperckich zasiedli: Tomasz Gilewski, Anna Kwaśniewska – Dyrektor MOPR, Bartosz Jędrzejczak, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. i Organizacji Pozarządowych oraz Robert Woźniak współorganizator, pomysłodawca debaty i Maciej Wiatrowski – Fundacja Im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, koordynator projektów: „Bezpiecznik Szkolny”, „Konin – Miasto Dostępne”. Dla wszystkich osób kwestia dostępności miasta dla wszystkich ma kluczowe znaczenia, czy to z powodu własnej niepełnosprawności czy piastowanej funkcji.

 

Spotkanie moderował Kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej – mgr Artur Cygan.

 

Robert Woźniak, Redaktor Głosu Konińskiego wskazał na potrzebę empatii oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością, potrzebę zmian w mentalności sprawnych osób. Dla Macieja Wiatrowskiego ważna jest samoświadomość osób niepełnosprawnych, ich motywacja. To, że niepełnosprawność nie przeszkadza w realizowaniu celów – także tych mających edukować społeczeństwo. Udało mi się przekonać grupę konińskich urzędników i polityków by usiedli na wózek  i z tej perspektywy poznali dostępność naszego miasta. Dla Anny Kwaśniewskiej współpraca ma kluczowe znaczenie, MOPR swoimi działaniami wpisuje się w poprawę, jakości życia osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

 

 Bartosz Jędrzejczak przypomniał, że jako trzeci samorząd w Polsce przyjęliśmy standardy dostępności. Wskazał na dobrą współpraca między organizacjami, biznesem i edukacją. Dzięki długofalowym działaniom, także postaci Doktora Piotra Janaszka Konin jest miejscem, w którym nie jest zaskoczeniem widok grupy osób na wózkach. Możemy być dumni z Akademii Życia, Mustangów – koszykarzy na wózkach.  Istotną sprawą jak wspomniał Pełnomocnik jest ujednolicenie oznaczeń ułatwiających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.  Tomasz Gilewski wskazał ponadto na ograniczenia w adaptacji starszych budynków, spełnianiu standardów, konieczność liczenia się zarówno z ograniczeniami ekonomicznymi  jak i prawnymi. O mediacji i jej różnorodnych zastosowaniach, także w kontekście możliwości wykorzystania tego narzędzia również podczas rozmów o likwidacji barier mówił Dariusz Wilczewski, Mediator.

 

Wypowiedzi ekspertów uzupełniło kilka wypowiedzi zaproszonych gości.

 

Anna Leśna – Szymańska, Prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Autyzmem Gepetto oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zwróciła uwagę na problem związany z tym, że osoby niepełnosprawne często muszą pokonywać bariery wynikające z braku empatii oraz wyobraźni – np., kiedy kierowcy parkują samochody na chodniku. Adaptacja starych budynków tak, aby spełniały standardy dostępności to ogromne wyzwanie – do tego tematu uczestnicy debaty wracali kilkakrotnie. Elżbieta Sroczyńska – Dyrektor PCPR wskazała na specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi oraz to, że jednym z wielu działań, z których możemy być dumni są Olimpiady Specjalne. Maria Wiatrowska (MOPR) dodała, że istnieje ogromna potrzeba wsparcia asystenckiego dla osób z niepełnosprawnością  ruchową.  Aby nie było to działanie związane z konkretnym projektem i ograniczone czasowo, lecz rozwiązanie systemowe – prawne i budżetowe.

 

Uczestnicy debaty zaznaczyli, że najważniejsze jest określenie potrzeb i oczekiwań i wspólne określenie, co możemy zrobić już dziś, co wymaga przygotowań i czasu, a co ze względu np. na ograniczenia prawne nie jest możliwe. Eksperci zgodnie stwierdzili, że od kilku lat widać widoczną poprawę w komunikacji pomiędzy organizacjami a instytucjami.

Anna Klechniowska

Zdjęcia ze SPACERU OBYWATELSKIEGO 2017

Brak komentarzy

Napisz swój komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - podajdalej.org.pl